Radonsanering

En radonsanering kan utföras på olika sätt beroende på källan till radon.

Radon i byggmaterial:

  • Sanering innebär att öka luftomsättningen genom att installera eller förbättra ventilationssystemet.

Radon i hushållsvatten:

  • Här krävs det att vattnet luftas innan det tas in i huset.

Radon från marken:

  • Sanering utförs med radonsug, radonbrunn eller tätningar.

Efter en radonsanering är det avgörande att genomföra en ny radonmätning (kallad kontrollmätning) för att säkerställa att halterna har minskat och att radonsaneringen har gett önskat resultat.

Vid en radonbesiktning assisterar en besiktningsman dig i att skapa en tydlig bild av hur radon tränger in och hur det kan avlägsnas. Husets konstruktion granskas noggrant, och en översyn av byggnaden görs. Ventilationen kontrolleras, eventuella läckor identifieras och gammastrålning från byggnaden mäts. Efter avslutad besiktning får man insikt i vilka åtgärder som behövs för att åtgärda problemen (radonsanering).

Radonhalten i ett hus kan inte fastställas utan en mätning. Radonhalten mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Myndigheter i Sverige uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall i landet varje år, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. En enkel radonmätning är ett kraftfullt verktyg för att identifiera radonhalter och förebygga lungcancer.

Radonmätningar i villor och radhus bör utföras under eldningssäsongen, från oktober till och med april. Mätningen bör pågå i minst 60 dagar (en långtidsmätning).

Radonhalten bör mätas vid husköp och husbygge, vid renoveringar, ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet eller om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

En långtidsmätning ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. En korttidsmätning ger endast en indikation på eventuella problem. Radon kan även förekomma i nybyggda bostäder och därför är det viktigt att genomföra en radonmätning vid slutbesiktning. Mätning är det enda sättet att fastställa radonhalten.